top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN MoxCon

 

 

 


DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MOXCON B.V. GEVESTIGD TE DAMPKRING 219, 1705TC HEERHUGOWAARD (KVK-NUMMER: 84357207, BTW-NUMMER: 863182033B01), VERDER TE NOEMEN “DE ORGANISATIE” ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN HET EVENEMENT ‘MoxCon’ EN/OF ANDERE DOOR DE ORGANISATIE TE ORGANISEREN EVENEMENTEN, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’, WORDEN GESLOTEN.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement, aankopen bij een winkel en de aanschaf van alle (toegangs-)tickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel, ticket en/of betreding van de locatie van het evenement, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

 • De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (o.a. www.moxcon.nl ) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand met die huisregels akkoord te zijn.

 • De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht door een vermelding op de betreffende website(s) te doen van de organisatie. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 7 (zeven) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

 • De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Artikel 2 – Algemene bepalingen

MoxCon is de handelsnaam voor de evenementen georganiseerd door MoxCon B.V.

 • Het evenement vindt plaats in de Grote Sint-Laurenskerk. De volgende afspraken hebben als doel om een fantastische ervaring voor alle bezoekers te waarborgen.

 • De huisregels zijn gebaseerd op beleefdheid, veiligheid en respect voor anderen en het milieu.

 • Door het betreden van het evenement, gaan bezoekers akkoord met deze regels en voorschriften. Toegang tot het evenement kan worden geweigerd bij niet naleven van de huisregels.


Artikel 3 – Aanschaf tickets
 

 • De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor-)verkoopadres).

 • Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

 • Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt.

 • Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen.

 • De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.


Artikel 4 – Tickets en toegang tot het evenement
 

 • De organisatie en / of de officiële ticketprovider behoudt zich het recht voor om de identiteit van de bezoekers te verifiëren bij de entree van het evenement. Als een bezoeker niet in bezit is van een geldige identiteitskaart, dan kan toegang tot het evenement geweigerd worden, zonder recht op terugbetaling van het ticket. Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën van identiteitsbewijzen worden niet geaccepteerd. De Nederlandse wetgeving is hier van toepassing.

 • Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (éénmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

 • De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

 • De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

 • Tickets zijn niet uitwisselbaar tenzij nadrukkelijk anders vermeld en zijn niet te retourneren.

 • In geen enkel geval worden tickets terugbetaald. Alle relevante klachten, verzoeken en suggesties dienen te worden gericht aan MoxCon B.V. via contact@moxcon.nl.

 • Het is strikt verboden om gratis tickets, tegen enige vergoeding, aan iemand anders te verkopen. Als dit opgemerkt wordt, worden de betreffende toegangsbewijzen onmiddellijk gedeactiveerd.

 • Toegang tot het evenement gedurende de gestelde openingstijden kan alleen op de hieronder beschreven manier worden toegekend:

 • Gedurende de openingstijden van het evenement zoals vermeld op de officiële website.

 • Bezoekers moeten een geldig en origineel ticket verkrijgen dat wettelijk door officiële kanalen is verkregen. Dit kaartje wordt bij verificatie geaccepteerd of afgewezen.

 • Alleen toegang via duidelijke aangegeven ingangen.

 • Bezoekers die proberen toegang te krijgen tot het evenement op een manier die niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, wordt beboet met de dagprijs voor volwassenen. Bovendien kan een administratieve boete opgelegd worden. In geval van niet-naleving, worden bezoekers verwijderd van de locatie en alle verdere toegang in de toekomst geweigerd.

 • Bezoekers die de toegang tot het evenement zijn ontzegd kunnen het evenement niet meer betreden.

 • Toegang tot het evenement voor kinderen tot 13 jaar is enkel toegestaan onder begeleiding van een volwassenen. Kinderen vanaf 13 jaar mogen zonder begeleiding naar binnen.

 • De organisatie behoudt zich het recht te allen tijde de toegangsprijzen van tickets voor het evenement te wijzigen.

 • Indien de maximale capaciteit van het evenement wordt overschreden, heeft de organisatie het recht om bezoekers toegang te weigeren tot het evenement op die dag zonder compensatie. Het is ook mogelijk dat, in geval van grote drukte, niet elk deel van het evenement bezocht kan worden. Als gevolg daarvan is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling.

 • Indien de voorverkoop aangeeft uitverkocht te zijn zal deze stopgezet worden. De organisatie behoudt zich het recht om additionele kassaverkopen op locatie aan te bieden. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op alle mogelijke kanalen.

 • Dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden en assistentiehonden met een officieel identificatievest) zijn niet toegestaan bij het evenement.


Artikel 5 – Rolstoelen en kinderwagens
 

 • Het evenement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van rolstoelen en kinderwagens.


Artikel 6 – Eigendommen

 • Eventuele achtergebleven spullen worden door personeel van De Grote Sint-Laurenskerk of
  MoxCon B.V. opgeslagen bij de gevonden voorwerpen.

 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal of schade.

 • Het is strikt verboden om items op de locatie onbeheerd achter te laten. Verdachte pakketten die onbewaakt zijn, worden door de organisatie, beveiliging en / of de politie verwijderd.

 • De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van items die achtergelaten zijn.


Artikel 7 – Openbare orde

In het belang van onze bezoekers en veiligheid in het algemeen is het strikt verboden om:

 • Te roken in gebouwen, kamers en overige locaties met rookvrije tekens.

 • Te roken of gebruik maken van een e-sigaret op een van de bovengenoemde locaties.

 • Luidruchtige muzieksystemen mee te nemen en te gebruiken.

 • Het meenemen van vuurwerk of andere explosieve materialen naar de locatie.

 • Het meenemen en verhandelen en / of gebruiken van drugs, evenals de locatie betreden onder invloed van en / of het aanmoedigen van anderen om drugs te gebruiken.

 • Het verdelen en / of uitdelen van gedrukte materialen, folders, posters, doeken etc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

 • Stelen of beschadigen van items die eigendom zijn van het evenement, personeelsleden of bezoekers.

 • Personeel en bezoekers van het evenement, De Grote Sint-Laurenskerk en / of hulpdiensten hinderen en ervoor zorgen dat ze hun werk niet kunnen doen.

 • Zich agressief gedragen tegen andere bezoekers en / of medewerkers van het evenement.

 • Deel te nemen aan criminele activiteiten in De Grote Sint-Laurenskerk.

 • Bijeenkomsten en / of toespraken te houden, propaganda ‘s, het verzamelen van lidmaatschapsgeld, het verzamelen van geld, het verdelen van gratis en / of verkopen van items in de hallen van het evenement zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.

 • Jezelf te gedragen op een manier die gevaarlijk is voor jezelf of anderen.

 • Elke bezoeker die inbreuk maakt op de verboden in dit artikel (artikel 7), evenals hun medeplichtige(n), wordt verwijderd van de locatie en krijgt een administratieve boete opgelegd.

 • Om de publieke veiligheid te garanderen, behoudt de organisatie zich het recht voor om bezoekers te fouilleren.

 • Bezoekers die de toegang ontzegd hebben gekregen tot het evenement, kunnen de locatie niet binnenkomen en kunnen in geen geval een vergoeding vragen.

 • Bezoekers zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onzorgvuldigheid, fout of nalatigheid aan andere bezoekers, particulieren of installaties bij het evenement. Personen die vergezeld worden door een verzorger zijn de verantwoordelijkheid van die verzorger. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door andere bezoekers.

 • Alles wat wijst op discriminatie, provocatie of racisme in welke vorm dan ook, is strikt verboden. Deze lijst is echter niet uitputtend.


Artikel 8 – Wapens t.b.v. Cosplay
 

 • Bezoekers zullen zich te allen tijde houden aan de Nederlandse wetgeving (zowel nationaal als lokaal) met betrekking tot het vervoer en het gebruik van wapens. In geval van tegenstrijdigheid heeft deze wetgeving altijd voorrang op de huisregels.

 • Instructies: Wapendrager moet onmiddellijk voldoen aan elk verzoek en / of instructie met betrekking tot de wapens die ze dragen en / of gebruiken, ongeacht of ze zijn afgegeven door een politieagent, een brandweerman en / of een andere ambtenaar of door het veiligheidspersoneel van het evenement of een van de personeelsleden van de organisatie.

 • Categorieën: De volgende categorieën wapens onderscheiden zich:
  1. STRIKT VERBODEN WAPENS:
  Werkende vuurwapens (zelfs ongeladen), geactiveerde of ontmantelde wapens, brandweerwapens, wapens die uitsluitend bestemd zijn voor militair gebruik, schakelbladen, knijpknopen met slot, vlindermessen, gooienmessen, jachtmessen, alarmpistolen, vuurwapens die niet te onderscheiden zijn van echte wapens, zwaardstokken, daggers, electroshock wapens, spuitbussen voor 'zelfverdediging', nunchakus, gooien van sterren en geluiddempers. Alle werkende vuurwapens, verboden en vergunningvereiste wapens conform de Nederlandse Wapenwet worden door de politie in beslag genomen en er zal direct een proces-verbaal worden opgesteld.
  2. Toegestane wapens bij Larp en Cosplay:
  Voorwerpen bedoeld als speelgoed voor kinderen tot 14 jaar oud (bijv. een plastic waterpistool); Voorwerpen die niet voor een echt wapen kunnen worden aangezien (bijvoorbeeld een light sabre van Star Wars of een Phaser van Star Trek); Zwaarden en sabres die niet onder "Strikt Verboden Wapens" staan vermeld.
  Het dragen van toegestane wapens in De Grote Sint-Laurenskerk is toegestaan tijdens het evenement. Het is echter verboden om deze wapens mee naar buiten te nemen. Op weg naar en van De Grote Sint-Laurenskerk moeten toegestane wapens te allen tijde in een afgesloten verpakking worden gehouden (bijvoorbeeld een gesloten sporttas). Het is ook te allen tijde verboden om de toegestane wapens op een bedreigende en / of anderszins gevaarlijke manier in de zalen of op het terrein van De Grote Sint-Laurenskerk te gebruiken. Verlaten, geautoriseerde wapens worden in beslag genomen.


Artikel 9 – Merchandise
 

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor het productaanbod van exposanten tijdens het evenement.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verkochte artikelen, namaakartikelen/-wapens door exposanten. Aankopen zijn niet inwisselbaar voor geld bij de organisatie.

 • Exposanten worden door de organisatie herinnerd aan de inhoud van de bestaande Nederlandse Wapenwet op vervoer, bezit en verkoop van wapens.


Artikel 10 – Flyers en posters
 

 • De organisatie staat bezoekers niet toe om tijdens het evenement aan sales te doen, klanten te werven of promotiemateriaal te verdelen. Het is verboden om flyers en posters te verspreiden in en rondom het evenement. Het is enkel toegestaan om promotie te maken indien er schriftelijke toestemming is van de organisatie.


Artikel 11 – Privacy en persoonsgegevens
 

 • Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacy beleid.

 • De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacy beleid van de organisatie.

 • Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie en de door de organisatie uitgenodigde pers. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

 • Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.
  (Beeld)opname kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden. Indien niet wenselijk dient dit vooraf aan te worden gegeven aan de organisatie.

 • Bezoekers, anders dan pers, mag fotografie en beeldopnames enkel privé gebruiken (bijvoorbeeld met een video of met statische camera's of met materiaal voor audio‐opnames), tenzij anders aangegeven.

 • Pers wordt enkel toegestaan op het evenement met schriftelijke toezegging van de organisator en / of het officiële persbureau ten tijde in dienst van de organisator en is gerechtigd om beeldmateriaal te maken en te publiceren over het evenement. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van bezoekers en / of andere aanwezigen van het evenement tegen betaling aan te bieden anders dan aan de media. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om persaccreditaties in te trekken en kosteloos beroep te doen op het gepubliceerde beeldmateriaal.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid
 

 • Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

 • Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

 • Bezoekers die schade hebben opgelopen tijdens hun bezoek aan het evenement, moeten dit melden bij de informatiebalie alvorens de locatie te verlaten. Schade die op een later tijdstip wordt gemeld, zal in geen geval tot schadevergoeding leiden. De organisator is niet verantwoordelijk voor schade en / of persoonlijk letsel dat tijdens uw bezoek aan het evenement is uitgeoefend, behalve in geval van grove nalatigheid. In dit geval zal de verantwoordelijkheid van de organisator nooit hoger zijn dan het door de verzekeraar te betalen maximumbedrag. Gevolglijk verlies of winstverlies kan nooit tot schadevergoeding leiden.

 • Personen wier handeling of nalatigheid direct of indirect schade aan de organisator veroorzaakt, is volledig verantwoordelijk voor de genoemde schade. Indirecte schade omvat winstverlies, alsmede de kosten van administratieve en strafrechtelijke boetes en maatregelen.

 • De organisatie draagt geen enkele financiële of andere verantwoordelijkheid voor welke persoonlijke schade of welk letsel dan ook, noch voor mogelijk verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens een bezoek aan haar evenementen. Weet dat de organisatie ook onderworpen zijn aan reglementen en voorwaarden van het management van de beurslocatie.


Artikel 13 – Annulering of verplaatsing evenement
 

 • De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van ondersteunende partijen, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

 • Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.


Artikel 14 – Programma aanpassingen
 

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de programmering en content van het evenement te wijzigen.

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid of annulering van gasten voor het evenement.

 • Geen enkele terugbetaling van entreetickets zal worden uitgevoerd bij een annulering van een van de gasten, of bij een verandering van de programmering.

Artikel 15 – Winacties via Facebook en/of Instagram
 

 • De winacties wordt uitgeschreven door MoxCon B.V. te Heerhugowaard. Deze promoties wordt niet gesponsord of beheerd door Facebook. Op de winacties zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.

 • Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u het Facebookbericht en de pagina van MoxCon heeft geliked en u een reactie plaatst onder het Facebookbericht. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Personen jonger dan 18 zijn uitgesloten van deelname.

 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via hun Facebookaccount.

 • Het gewonnen product kan in overleg worden opgehaald bij Mox Spellen, Middenwaard 24b in Heerhugowaard of tijdens MoxCon op 17 september in de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar. 

 • MoxCon kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 • Bij deelname ga je akkoord dat bij winst je naam gebruikt kan worden en kan worden gedeeld via social media.

 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden door MoxCon slechts gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door MoxCon.

 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

 • Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met MoxCon. 

MoxCon Logo
bottom of page